កូនក្មេងនឹកមនុស្សចាស់

"ពេលថ្ងៃក៏នឹក ពេលយប់ក៏នឹកមនុស្សចាស់
នឹកច្រើនណាស់ដែលមនុស្សចាស់ទុកអូនកូនក្មេង
នឹកខ្លាំងចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក នៅពេលដែលស្តាប់ភ្លេង
ពិសេសបទ កូនក្មេងនឹកមនុស្សចាស់."

LATEST REVIEWS

No Content Available

TRENDING NEWS

MORE NEWS

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.